Apakah Insurans Ikatan & Tanggungan?

Pemilik perniagaan kecil yang menginginkan insurans untuk kesilapan, kemalangan atau masalah pemberhentian kerja yang boleh berlaku semasa operasi mempunyai pelbagai jenis perlindungan yang perlu dipertimbangkan. Penjamin bon memastikan bahawa projek akan selesai dan digunakan secara meluas dalam industri pembinaan. Insurans liabiliti merangkumi kerosakan, kecederaan dan masalah lain yang mungkin dihadapi oleh perniagaan kecil semasa memberikan perkhidmatan. Dalam banyak kes, perniagaan kecil mungkin perlu dijamin dan mempunyai insurans liabiliti. Walaupun keduanya mempunyai biaya, perlindungan yang mereka berikan kepada pelanggan memungkinkan perniagaan yang memiliki polisi insurans ini mengenakan harga yang lebih tinggi.

Bon Penjamin

Bon penjamin dikeluarkan oleh syarikat yang disebut penjamin, yang bertindak untuk memastikan bahawa kontrak diselesaikan dengan betul atau perkhidmatan disediakan dengan secukupnya. Biasa dalam bidang pembinaan dan yang serupa, peranan penjamin adalah bertindak sebagai pihak ketiga dan melangkah masuk jika kontrak tidak selesai atau tidak memenuhi kualiti. Sebagai contoh, jika kontraktor meninggalkan projek kerana yang mempunyai gaji lebih tinggi tersedia, penjamin akan mengupah kontraktor baru untuk menyelesaikan kerja.

Bon Pembinaan

Kontrak pembinaan dengan ukuran tertentu sering memerlukan bon jaminan. Menurut Pentadbiran Perniagaan Kecil, mana-mana kontrak pembinaan persekutuan bernilai lebih dari $ 150,000 mesti diikat. Kontrak pembinaan negeri, perbandaran dan komersial biasanya mempunyai syarat yang serupa. Untuk kontrak persekutuan, SBA mempunyai peraturan dan program untuk membantu memastikan pemilik perniagaan kecil dapat mencari syarikat penjamin untuk mengikat projek. SBA mengenal pasti empat jenis bon penjamin untuk kontrak pembinaan. Bon tawaran menjamin bahawa kontrak dapat memenuhi syarat dan menyelesaikan projek. Bon pembayaran memastikan bahawa subkontraktor dibayar. Bon prestasi menjamin keperluan projek dipenuhi; bon sampingan boleh merangkumi masalah bukan prestasi dalam kontrak.

Bon Lesen dan Permit

Syarikat boleh diikat di bawah bon "lesen dan izin", yang biasa bagi perniagaan yang menyediakan perkhidmatan yang memerlukan pematuhan dengan perakuan tertentu atau syarat lesen dari pihak berkuasa tempatan atau negeri. Contoh perniagaan yang memerlukan bon lesen dan izin termasuk peniaga auto, broker harta tanah, agensi pelancongan, kelab kesihatan, landskap, agensi pengumpulan dan pelelong.

Bon Pencurian Pekerja

Perniagaan yang mempunyai pekerja yang mengendalikan wang, barang berharga atau harta intelek boleh mengambil bon pencurian pekerja. Bon pencurian pekerja juga biasanya dibeli oleh perniagaan yang menjalankan perkhidmatan perakaunan dan penyelidikan dan pembangunan atau yang melakukan perkhidmatan seperti paip dan kerja elektrik di lokasi di luar lokasi.

Insurans liabiliti

Perniagaan kecil boleh membeli liputan untuk banyak masalah yang boleh berlaku semasa operasi perniagaan disebabkan oleh kemalangan atau kecuaian. Insurans liabiliti am boleh merangkumi kerosakan harta benda, kecederaan diri, perbelanjaan perubatan, fitnah atau fitnah, perbelanjaan untuk pembelaan undang-undang dan sebarang kerosakan yang berpotensi diberikan akibat tuntutan mahkamah. Insurans liabiliti am tidak meliputi tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga, seperti pelanggan yang perkhidmatannya terjejas akibat masalah tersebut. Jenis insurans tambahan yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh pemilik perniagaan kecil termasuk liabiliti profesional, seperti insurans penyelewengan perubatan, dan insurans liabiliti produk, yang melindungi perniagaan kecil yang mengeluarkan produk dari liabiliti akibat kecederaan atau kerosakan yang berlaku akibat kecacatan.